Toppartiklar | Vård och rehabilitering

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Bild på handlingsplan för rehabilitering över ett foto på en fysioterapeut som hjälper en patient

Som ledare eller HR-ansvarig vet du att anställdas hälsa är avgörande för företagets framgång. När en medarbetare blir allvarligt sjuk är det viktigt att hjälpa dem tillbaka till hälsa och arbete så snart som möjligt. I den här bloggen utforskar vi arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för att hjälpa ditt företag att navigera i rehabiliteringsprocessen.

Innehåll

Vanliga skador och sjukdomstillstånd

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering är väl definierat i Sverige. Huvudansvaret ligger i att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt att ha en plan för arbetsplatsinriktad rehabilitering när en anställd blir sjuk eller skadad.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar täcker ett brett spektrum av sjukdomstillstånd som kan påverka en anställds förmåga att utföra sitt arbete. Här är några exempel:

   • Psykisk ohälsa: Tillstånd som depression, ångest, utmattningssyndrom och annan mental ohälsa. Arbetsgivarens ansvar kan inkludera att tillhandahålla psykologiskt stöd eller anpassa arbetsbelastningen.
   • Muskel- och skelettsjukdomar: Såsom ryggvärk, nacksmärta, och andra RSI (Repetitive Strain Injury)-relaterade tillstånd. Här kan arbetsgivaren behöva anpassa arbetsstationen eller erbjuda ergonomisk utrustning.
   • Kroniska sjukdomar: Till exempel diabetes, hjärtsjukdomar eller kroniska lungsjukdomar. Medarbetaren kan behöva flexibla arbetstider eller möjlighet till arbete från hemmet.
   • Cancer: Under och efter cancerbehandlingar kan anställda behöva särskild hänsyn, såsom anpassade arbetsuppgifter eller reducerad arbetstid.
   • Skador och olycksfall: Om en medarbetare skadat sig antingen på eller utanför arbetsplatsen kan hen behöva anpassade arbetsuppgifter under återhämtningsperioden – exempelvis att undvika tunga lyft.
   • Neurologiska tillstånd: Såsom multipel skleros eller Parkinsons sjukdom. Anpassningar kan innefatta specialutrustning för att underlätta arbetet eller anpassningar i arbetsmiljön.
   • Alkoholmissbruk: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även alkohol, då alkoholberoende är klassificerat som ett sjukdomstillstånd. Här är arbetsgivaren skyldig att bidra med en plan för rehabilitering och anpassning, men inte att bekosta behandlingar.

Ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare är du skyldig att bidra till rehabilitering och anpassning för att hjälpa medarbetaren att återgå till arbetet – oavsett om skadan eller sjukdomen uppkommit till följd av arbetet eller ej.

Medarbetaren är å sin sida skyldig att medverka till sin egen rehabilitering. Det kan innebära att medverka på möten, testa föreslagna åtgärder, eller att komma med egna förslag om anpassning och rehabilitering.

Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering är reglerat i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialförsäkringsbalken och Lagen om anställningsskydd. Du hittar mer information om hur varje lag spelar in hos Arbetsgivarverket. Notera även att Arbetsmiljöverket ändrade reglerna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar så sent som 2021, vilket vi skrivit om här.

Rehabplan för arbetsgivare: Tre viktiga delar

En effektiv rehabplan bör inkludera tidig dialog, en individuellt anpassad plan för vård och rehabilitering, samt regelbunden uppföljning med medarbetaren. Ni kan också behöva göra anpassningar i arbetsmiljön om skadan eller sjukdomen uppstått på arbetsplatsen, eller kan påverkas negativt vid återgång till arbete. Som ansvarig chef bör du planera rehabiliteringsåtgärder tillsammans med medarbetaren utifrån dennes individuella behov.

När ni skapar en intern process för rehabilitering bör ni tänka på hur ni hanterar:

   1. Samtal och samarbete
    En rehabiliteringsprocess kan börja på begäran av medarbetaren eller arbetsgivaren, eller till följd av återkommande korttidsfrånvaro eller sjukskrivningar. Oavsett vem som tar initiativet så handlar det i grunden om att medarbetaren lider av någon typ av ohälsa som påverkar dennes förmåga att prestera på jobbet. Det första du bör göra som ansvarig chef är att ta ett samtal med medarbetaren för att förstå hur de upplever sitt tillstånd och hur det påverkar deras arbete. Det är viktigt att du dokumenterar alla samtal, överenskommelser och intyg utförligt för att säkerställa transparens och kontinuitet.
   2. Arbetsanpassning och rehabilitering
    Arbetsgivarens ansvar kring arbetsanpassning handlar i första hand om proaktivt arbete. Det är bäst om ni kan fånga upp ohälsa i ett tidigt skede och förhindra långa sjukskrivningar med hjälp av förebyggande insatser. Om det sedan finns ett behov av arbetsinriktad rehabilitering bör det ske enligt en tydlig process, och med regelbunden uppföljning. Här kan arbetsgivaren behöva anpassa arbetsmiljön och arbetsuppgifterna ytterligare för att stödja medarbetare i deras rehabilitering. Företagshälsan är ofta ett viktigt stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering; från rådgivning om sjukdomstillstånd och rehabprocesser, till bokning och uppföljning av vård.
   3. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
    Arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan för utredning och rehabilitering av medarbetare som drabbats av ohälsa. Det kallas Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till tjänster från en godkänd anordnare, exempelvis företagshälsovården. Stödet kan bland annat användas till stödsamtal, plan för återgång till arbete och anpassning av arbetsmiljö, arbetsuppgifter, arbetsteknik eller tider. Arbetsgivaren betalar först för tjänsterna, och kan sedan ansöka om bidrag för hälften av kostnaderna. Försäkringskassan kan betala ut upp till 10,000 kronor per anställd och år, eller sammanlagt 200 000 kronor per år.

Förstärkt anställningsskydd gäller vid rehabilitering

Förstärkt anställningsskydd innebär att arbetsgivaren har en förhöjd skyldighet att skydda och hjälpa medarbetare som har varit sjuka en längre tid. Detta är ett grundläggande skydd som ska förhindra att en anställd avskedas på grund av sjukdom.

Ett sjukdomstillstånd kan dock utgöra grund för uppsägning om arbetsgivaren uppfyllt hela sitt rehabiliteringsansvar och gjort en omplaceringsutredning, men medarbetaren fortfarande inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Qurant Företagshälsa: Din partner i rehabprocessen

Hälsa är ett komplext ämne där individuella faktorer spelar stor roll. Som arbetsgivare påverkas du dessutom av ett flertal lagar och regler när en medarbetare blir sjuk eller skadad. Vi på Qurant Företagshälsa är ditt stöd från första sjukdagen till avslutad rehabprocess:

   • Sjuk- och friskanmälan sker digitalt via vår Hälsoportal, och medarbetare får samtal från våra företagssköterskor redan första sjukdagen. Det innebär att vi har en god översikt över medarbetares frånvarohistorik, hälsa och behov från dag ett.
   • Våra företagssköterskor hjälper till med rådgivning, rehabplan, bokning av vårdtjänster, samt regelbunden uppföljning över telefon. I stället för att bolla medarbetaren mellan olika instanser har ni en kontakt genom hela vårdkedjan.
   • Hälsoportalen inkluderar en digital rehabmodul där ni kan lägga in dokumentation, uppföljning och intyg, samt få påminnelser för att säkerställa att ni hanterar rehabprocessen korrekt.
   • Vi erbjuder en heltäckande vårdförsäkring som kombinerar den förebyggande företagshälsan med snabb, högkvalitativ vård vid behov – till samma pris som en traditionell vårdförsäkring.
   • Vi skapar underlag för ansökan om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd utan extra kostnad.

Summering

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar omfattar att tillhandahålla stöd, arbetsinriktad rehabilitering och nödvändiga anpassningar för att underlätta en anställds återgång till arbete. Att sköta ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare kräver kunskap, planering och ett proaktivt förhållningssätt.

För att säkerställa transparens, förutsägbarhet och att drabbade medarbetare får rätt vård så är det viktigt att ha en tydlig process för anpassning och rehabilitering redan innan någon blir sjuk.

Med stöd från Qurant kan ditt företag inte bara uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, utan också förbättra och effektivisera rehabiliteringen så att medarbetare kan återgå till ett hälsosamt arbetsliv snabbare.

Boka ett möte för att veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag sänka sjukfrånvaron med förebyggande hälsoinsatser och effektiv, omtänksam vård och rehabilitering.

KARIN MOESTAM
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR