Psykisk hälsa | Toppartiklar

Utmattningssyndrom del 1: Fånga upp tidiga signaler på arbetsplatsen

Illustration av medarbetare som drabbats av utmattningssyndrom

I dagens arbetsliv är stress den vanligaste orsaken till längre sjukfall. Statistik från Försäkringskassan visar att fler är sjukskrivna för stress idag än någonsin tidigare. När kraven på en medarbetare blivit för omfattande och återhämtningen för liten ökar risken för utmattningssyndrom. Här får du veta vad du som chef och arbetsgivare kan göra för att se och agera på varningssignalerna i tid.

Det här är den första delen av tre i vår bloggserie om utmattningssyndrom. Vi har pratat med Pia Borgudd, chef för Qurants Hälsoteam, samt Susanne Ellbin, psykolog, och Lisa Björk, docent och utvecklingsledare inom organisation och ledarskap – båda från Institutet för Stressmedicin (ISM):

Utmattningssyndrom är ett sjukdomstillstånd där den drabbade upplever en påtaglig brist på psykisk energi och uthållighet, till följd av olika faktorer som orsakat stress. Förr kallades sjukdomen utbrändhet eller utmattningsdepression, men alla som drabbas blir inte deprimerade.

Förutom psykisk och fysisk trötthet och minskad uthållighet så finns det en rad andra kriterier som ska uppfyllas för att stressen ska klassas som utmattning. Det handlar om sänkta kognitiva förmågor, koncentrations- och minnessvårigheter, minskad stresstolerans, känslomässig instabilitet, samt sömnstörningar och andra fysiska besvär.

Vanliga varningstecken

Det finns en rad varningssignaler som i kombination kan utgöra tecken på utmattningssyndrom. Några av de vanligaste är:

  • Ökad irritabilitet och snarstuckenhet
  • Nedstämdhet och trötthet
  • Bristande motivation
  • Ökad sjukfrånvaro för exempelvis sömnproblem, magont eller annan värk

– Var uppmärksam på medarbetare som ändrar beteende. Du kanske märker att en person har lägre energi, verkar ledsen eller inte är som vanligt på möten eller i samtal, säger Pia Borgudd, chef för Hälsoteamet på Qurant.

Hur kan vi fånga upp utmattningssignalerna i tid?

En nära kontakt mellan chef och medarbetare bidrar till att skapa en trygghet i arbetsgruppen och skydda mot utmattning. För att chefen ska kunna bygga goda relationer krävs ett lagom antal underställda så att chefen hinner vara tillgänglig och ha insyn i verksamheten på daglig basis.

– Det räcker inte att ha utvecklingssamtal en gång per år. Man måste vara med i den dagliga verksamheten. Det är så man upptäcker om det finns konflikter eller om det börjar bli för tyst i arbetsgruppen, säger Susanne Ellbin, psykolog vid ISM, Institutet för stressmedicin i Göteborg.

 

Susanne Ellbin
Susanne Ellbin, ISM

Vad beror utmattningssyndrom på?

Höga krav, låg kontroll över livet och arbetet, hög arbetsbelastning, låg belöning och en otrygg anställning är några faktorer som ökar risken för utmattning. Framför allt i kombination med brist på återhämtning och vila.

– Vi har sett i vår forskning att det är väldigt få som anger enbart privata skäl. De flesta säger att det är faktorer på arbetet som sammanfaller med svåra saker privat. Summan blir att man inte orkar med, säger Susanne Ellbin.

Vad är det i arbetet som orsakar utmattning?

Arbetsrelaterade orsaker till utmattningssyndrom inkluderar ofta för höga kvantitativa krav, ett för högt tempo, köer som aldrig tar slut och att sällan hinna gå på rast. Emotionella krav är en annan vanlig orsak. De är ofta vanligt förekommande i kontaktyrken såsom skola, vård och omsorg där man arbetar nära andra människor och kan ha svårt att släppa tankarna på jobbet när man går hem.

Andra möjliga faktorer är uppdrag som är större än de borde vara, bristfälligt ledarskap, organisationsproblem och konflikter. Om en medarbetare upplever dessa problem i kombination med ihållande press i privatlivet, exempelvis vård av en nära anhörig, så ökar risken för utmattningssyndrom. Som arbetsgivare bör du se situationen både ur ett individ- och ett organisationsperspektiv.

Uppmärksamma om medarbetarna inte hinner gå på rast, om övertiden ökar, om det är mycket sjukfrånvaro. Man måste ta tag i allt sådant: tillbud, kränkningar, sjukfrånvaro. Är det flera som drabbas på olika sätt måste man titta på det ur ett organisatoriskt perspektiv.

Susanne Ellbin, Institutet för Stressmedicin

Lisa Björk, docent och utvecklingsledare inom organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin, fortsätter:
– Det är viktigt att som arbetsgivare förstå att man har ansvar för arbetsmiljö och hälsa oavsett vad som orsakat en utmattning. Arbetsgivaren måste anpassa arbetet utifrån varje individs förutsättningar. Och oavsett vad som orsakat utmattningen så har man ett rehabiliteringsansvar.

 

Lisa Björk
Lisa Björk, ISM

Hur kan företagshälsan hjälpa till vid utmattningssyndrom?

När du som chef har noterat att en medarbetare inte mår bra och visar tecken på utmattning så kan du hänvisa hen till företagshälsan. Där kan medarbetaren berätta om sin situation och få rådgivning och hjälp med nästa steg, exempelvis att boka en tid med en specialist.

Det kan vara bra för medarbetaren att träffa både en läkare och en psykolog för att få en helhetsbedömning av hälsoläget. Det är också viktigt att informera medarbetaren att det han eller hon säger till företagshälsan stannar där och att det råder tystnadsplikt. En fördel med att söka hjälp via företagshälsan är att det ofta går snabbare att få prata med en psykolog.

– En del medarbetare vi kommer i kontakt med har kontaktat vårdcentralen men fått vänta länge för att få hjälp. Här på Qurant ringer våra psykologer redan dagen efter, säger Pia Borgudd.

Låt det inte gå för länge innan ni agerar

Oavsett vad det beror på, så påverkar medarbetarens mående arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare låter stress och utmattning pågå för länge så ökar risken för en längre sjukskrivning, vilket medför större individuellt lidande och ökade kostnader för arbetsgivaren.
– Agerar man i stället snabbt så kan medarbetaren få hjälp direkt, och snabbare komma tillbaka till en hållbar arbetsvardag. Det är verkligen ett sätt att minska sjukfrånvaro och lidande, säger Pia Borgudd.
– Och kom ihåg att utmattningssyndrom är någonting man kan bli frisk ifrån. Det tar tid, men med rätt stöd och anpassningar går det, säger Lisa Björk.

Tips

Behöver du eller dina chefskollegor stöd?

Chefsstödsgruppen på Qurant består av legitimerade företagssköterskor med erfarenhet av ledarskap och/eller coach-och handledarutbildning. Vi erbjuder rådgivning och kan agera bollplank i beslutsfrågor eller inför svåra samtal. Många chefer uppskattar möjligheten att kolla om de ”tänker rätt” i ett beslut eller inför ett samtal.

Vi erbjuder handledning individuellt eller i grupp för ditt företag. Utöver hälsofrågor kan du få hjälp med att utveckla ditt ledarskap så att det blir ännu roligare att leda. Samtalen kan även handla om din egen hälsa och välmående: Som ledare finns vi till för många andra – men finns du också till för dig själv?

Kontakta oss: sjukskoterska@qurant.se och skriv chefsstöd i ämnesfältet.

JENNIE JENSEN

Läs mer:
Utmattningssyndrom del 2: Fem förebyggande råd till chefer
Utmattningssyndrom del 3: Så stöttar du stressade medarbetare

På Qurant Företagshälsa minskar vi sjukfrånvaron med proaktiva hälsoåtgärder och effektiv vård. Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR