Psykisk ohälsa och Stress

Fyra steg till en inkluderande arbetsplats

Inkluderande arbetsplats

Det kräver mycket energi och påverkar hälsan när en medarbetare inte kan vara sig själv på jobbet. I en färsk rapport har forskare sammanställt fyra viktiga aktiviteter som skapar förutsättningar för en mer inkluderande arbetsplats.

Det har länge talats om mångfald i arbetslivet, men inkludering är ett nyare begrepp. Det menar forskaren Kristina Palm i en intervju med Allt om arbetsmiljö. Den grundläggande skillnaden är att mångfald handlar om att inte exkludera specifika grupper, medan inkludering syftar till att behandla och värdesätta människor utifrån deras unika förutsättningar – i stället för att begära att de ska anpassa sig till en viss norm.

Kristina Palm är professor i arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet. Hon har tillsammans med Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna, gjort en kunskapssammanställning över forskningsläget kring inkluderande arbetsplatser: Inclusive workplaces for people with disability – a rapid literature review, 2023.
Inkludering positivt för hälsan

Inkludering är viktigt för en god arbetsmiljö. Forskningen visar att det kan skapa goda arbetsrelationer, främja arbetstillfredsställelse och öka medarbetares engagemang.

Dessutom påverkar känslan av inkludering de anställdas hälsa: När en person kan vara sig själv fullt ut och accepteras på jobbet ökar sannolikheten att hen mår bra. När personen inte kan det så får det konsekvenser för hens psykiska välmående. Enligt Kristina Palm spelar det ingen roll om exkluderingen sker medvetet eller omedvetet – den kan ha en negativ påverkan på medarbetaren oavsett. Hon noterar också att exkludering ofta sker omedvetet.

Fyra framgångsfaktorer

Kristina Palm och Annika Vänje pekar i sin rapport på fyra återkommande faktorer som är extra viktiga för att lyckas med att skapa en inkluderande arbetsplats:

 1. Utbilda cheferna
  Chefer behöver kunna fånga upp både synlig och osynlig diskriminering. Utbilda och hjälp chefer att se och förstå omedvetna fördomar. Då kan de motverka att stereotypa föreställningar och negativa antaganden slår rot i kulturen och konversationerna på jobbet.
 2. Skapa mötesplatser
  Fundera över vilka hinder er arbetsmiljö kan utgöra utifrån de olika diskrimineringsgrunderna (se längre ner). Vissa sammanhang kan exempelvis vara svåra att delta i för den som har ett funktionshinder, eller en stark religionstillhörighet. Kan du som chef eller arbetsgivare skapa andra situationer där man interagerar och samverkar? Samarbete i projekt skulle kunna vara en sådan mötesplats.
 3. Sätt tydliga spelregler
  Både chefer och medarbetare behöver vara tydliga med att diskriminering inte tolereras. Vid informella möten är det viktigt att uppmuntra olika typer av samtalsämnen som kan inkludera fler än enstaka individer eller homogena grupper.
 4. Låt alla vara med
  Det är viktigt att bjuda in alla på arbetsplatsen till arbetet med inkludering. Annars är risken att chefer inte ser gällande normer och inte kan förhålla sig till dem kritiskt. Gör riskbedömningar på hur inkluderande arbetsplatsen är.

Qurant ger företag tillgång till stöd och hjälp för att motverka, och utreda, beteenden som inte är i linje med företagets policys – såsom kränkande särbehandling.
Kontakta vårt team för fler strategier för en trivsam och hälsosam arbetsplats.

Fakta

De sju diskrimineringsgrunderna

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Källa: Diskrimineringsombudsmannen.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR