Exempel policy sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn inom organisationen för arbete med hälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering.


EXEMPEL

Policy sjukfrånvaro och rehabilitering

Företaget Y har följande policy vid sjukfrånvaro och rehabilitering

 1. Tidiga signaler

För att så tidigt som möjligt upptäcka att en medarbetare behöver stöd är det viktigt att ledare och arbetskamrater är uppmärksamma på händelser eller andra signaler som kan peka på att medar-betaren inte mår bra. Att tidigt sätta in stöd innan någon sjukfrånvaro inträffat ger bättre möjligheter att hjälpa medarbetaren/arbetskamraten. Om det finns behov ska närmaste chef tidigt försöka få igång en dialog med den berörde medarbetaren.

 1. Sjukanmälan och försäkran

Sjukanmälan görs genom sms, e-post eller telefonkontakt med närmaste chef. Telefonnummer till din chef finns på avdelningens anslagstavla.

Chefens uppgift är att få en dialog med medarbetaren om varför han eller hon inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete och om möjligt erbjuda något tillfälligt arbete som medarbetaren skulle kunna utföra trots sjukdomen. Chefens uppgift är också att under sjukfrånvaron ha regelbunden kontakt med medarbetaren.

Du som medarbetare ska senast dag 8 lämna in en skriftlig försäkran om varför du inte kan arbeta i ditt ordinarie arbete eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren erbjudit dig.

 1. Kontakt med medarbetaren

Företaget har ett nära samarbete med företagshälsovården. Detta innebär att företagshälsovården dag 2 kommer att ta kontakt med medarbetaren och fråga om de kan hjälpa till med någon medicinsk behandling eller annan åtgärd. Företagshälsovården återrapporterar med sedvanligt sekretesskydd till berörd chef på företaget.

 1. Första rehabiliteringsmöte

När medarbetaren har varit sjukskriven eller haft nedsatt arbetsförmåga mer än 20 dagar ska närmaste chef genomföra ett möte med denne för att diskutera och dokumentera eventuella rehabiliteringsinsatser som behövs för att återgå till arbetet helt eller delvis så snart som möjligt. Följande områden bör diskuteras:

 • Vilka besvär är det som orsakar att arbetsförmågan är nedsatt?
 • Hur länge beräknas besvären pågå?
 • Finns behov av eller pågår medicinsk behandling?
 • Finns det speciella arbetsuppgifter som medarbetaren inte klarar?
 • Kan medarbetaren arbeta deltid?
 • Kan medarbetaren klara andra tillfälliga arbetsuppgifter?
 • Har medarbetaren psykiska eller sociala problem?
 • Har medarbetaren egna förslag till åtgärder?
 1. Framtagning av rehabiliteringsplan – Plan för återgång i arbete

Om det vid mötet kan antas att sjukfrånvaron beräknas pågå längre än 60 dagar ska närmaste chef upprätta en plan för återgång i arbete. Denna plan ska vara klar senast dag 30 av sjukfrånvaron. Förutom chefen och medarbetaren kan även en representant från personalavdelningen samt ett fackligt ombud (om medarbetaren önskar detta). I många fall kan det också vara lämpligt att företagshälsovården deltar i mötet.

I planen för återgång i arbete ska det finnas en prognos för återgång i arbete samt framgå vilka arbetsförhållanden medarbetaren har, vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka åtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete helt eller delvis. Faktorer som bör belysas är:

Rehabiliteringsplanen genomförs under tystnadsplikt och läggs som underlag till de åtgärder som sedan vidtas inom företaget och i eventuella kontakter med Försäkringskassan.

 1. Uppföljning av rehabiliteringsplanen

Företagets policy är att aktivt delta i arbetet med rehabiliteringsplanen och dess genomförande. Närmaste chef och personalavdelningen är ansvariga för detta arbete.

Om så önskas kan personalavdelningen ta kontakt med försäkringskassan för att få till stånd ett avstämningsmöte. Kontakten med Försäkringskassan tas av personalavdelningen, som samordnar kontakterna med Försäkringskassan.

 1. Finansiering av rehabiliteringsåtgärder

Företaget har skyldighet att vidta åtgärder inom eller i anslutning till arbetsplatsen och också att finansiera dessa insatser. Företagets policy är att finansiera även andra insatser som innebär en snabbare återgång i arbete för medarbetaren. Beslut om finansiering av sådana insatser tas av personalavdelningen.


Vill du veta hur vi kan stödja er i rehabprocessen, fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort👇