Uppdrag och roller vårdförsäkring

Qurant Trygg

Qurant Trygg är utvecklad för organisationer som ser att hälsa och välmående är en central del för utvecklingen av verksamheten och en attraktiv förmån. Samtidigt som det bidrar till att samhället gynnas då kostnader minskar för produktionsbortfall som sjukfrånvaro medför.

Med Qurant Trygg blir Qurant en helhetsleverantör till företag inom hälsa och välmående där vårdsförsäkringen integreras med både förebyggande och rehabiliterande vård.

Vårdförsäkringen är utvecklad i samarbete med vårdbolaget GHP AB/Capio och försäkringsgivaren Eir Försäkring AB.

Qurants roller

Qurant är leverantör av företagshälsovård med ett upparbetat nätverk av leverantörer. Qurant är även agent för vårdsförsäkringen Qurant Vårdförsäkring, med Eir Försäkring AB som försäkringsgivare. I den rollen har Qurant mandat från försäkringsgivaren att förmedla men även binda försäkringsavtal, utfärda handlingar och sköta skadereglering. Qurant följer alla regler för försäkringsförmedlare som exempelvis Lagen om försäkringsdistribution.

I de fall som Qurant samverkar med annan försäkringsförmedlare utförs rådgivningen av förmedlaren.

Registrerat hos bolagsverket

Qurant är registrerat som sidoverksam försäkringsförmedlare i flera försäkringsklasser hos Bolagsverket med postadress 851 81 Sundsvall och med telefon 0771 – 670 670

Under Finansinspektionens tillsyn

Qurant bedriver försäkringsdistribution med tillstånd från Finansinspektionen, som även är tillsynsmyndighet. Frågor om våra och våra anställdas rättigheter att bedriva varsamheten kan ställas till Finansinspektionen med postadress Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon 08 – 408 980 00

Kvalificerade innehav

Ingen försäkringsgivare har något kvalificerat innehav i Qurant och det finns heller inget kvalificerat innehav som Qurant har i någon försäkringsgivare. Inte heller har någon av Qurants anställda något kvalificerat innehav i de försäkringsgivare som Qurant arbetar med.

Ansvarsförsäkring

Qurant har en ansvarsförsäkring som är anpassad till gällande regler för verksamheten försäkringsdistribution. Försäkringen är förmedlad av Söderberg & Partners AB och utfärdad av Bridge Underwriting AB

Klagomålsansvarig

Maria Schützer Funk
maria@qurant.se
08- 522 505 00

Qurant Företagshälsa AB
Olof Palmes Gata 20A, 111 37 Stockholm

Tvistelösning

För samtliga kunder gäller att tvist med anledning av försäkringshanteringen kan prövas av svensk allmän domstol. I försäkringsavtalet återfinns även andra möjligheter att hantera tvister.

Personuppgifter

Se hur Qurant hanterar personuppgifter på qurant.se/om-qurant/behandling-av-personuppgifter/

Kommunikation

Alla försäkringshandlingar går att läsa och hämta hem från qurant.se. Kundhandlingar skickas som mejl när vi får e-postadressen. På kundens begäran kan information även skickas i pappersform.