Kriser och stöd

Våld i nära relation del 2: vårt pilotprojekt

Bild på Åsa Witkowski

Att utsättas för våld kan få stora konsekvenser för en medarbetares hälsa, arbetsförmåga och hela livssituation. Därför har Qurant med hjälp av Åsa Witkowski från Unizon genomfört ett pilotprojekt där vi i hälsosamtal ställer frågor om våld i nära relation.

Både av omtanke och som en del i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att ha rutiner för hur man agerar när man är orolig för en medarbetare. Vi har i det här projektet därför tagit hjälp av Åsa Witkowski. Hon är sakkunnig inom kvinnofrid på Unizon, riksförbundet för 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige.

– Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som även påverkar arbetsplatser. Genom att företagshälsovården och arbetsgivaren ställer frågan om våld kan vi upptäcka våldet, förebygga och erbjuda stöd och skydd, säger Åsa Witkowski.

Med tanke på hur omfattande problemet med våld i nära relation är idag, så är sannolikt de flesta arbetsplatser påverkade. Mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges största samhällsproblem; var tredje vecka dödas en kvinna av en man.
– Våld i nära relation är ett samhällsproblem som vi som företagshälsa vill vara med och förebygga, säger Pia Borgudd, chef för Qurants hälsoteam.

Åsa Witkowski har länge velat inleda ett samarbete med företagshälsan, som har möjlighet att vara en viktig aktör i sammanhanget. Hon är glad att Qurant tagit detta initiativ.
Företagshälsan kan upplevas som enklare och tryggare att tala med än med lönesättande chef.

En viktig ny rutin

För snart ett år sedan inleddes pilotprojektet mellan Qurant och Unizon. Då utbildade de vårt hälsoteam och hjälpte dem att skapa rutiner och system för att ta upp frågor om våld i nära relation i hälsosamtal. Ett sådant samtal hålls med medarbetare och eventuellt chefer vid upprepad frånvaro eller andra tecken på ohälsa.
– Att fler aktörer som företagshälsa, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppmärksammar och har som rutin att ställa frågan om våld är helt avgörande för att vi ska kunna upptäcka våldet, och erbjuda stöd och skydd. Qurants sjuksköterskor är erfarna och vana vid att tala om svåra saker med medarbetare och därför är det bra att de nu också har med de här frågorna som rutin, säger Åsa Witkowski.

Projektet har fått positiv respons. Hittills har det resulterat i att en handfull medarbetare har fått hjälp.
– Nu ställer vi frågan om våld i nära relation när en medarbetare har frekvent sjukfrånvaro. Vi dokumenterar svaret, men det är inte läsbart i vår journal, så svaret syns inte. Vi har tystnadsplikt så inget av det vi pratar om blir vidarebefordrat, tillägger Pia Borgudd.

Gör plats för frågan

Att skapa kunskap, rutiner och handlingsplaner kring våld i nära relation tangerar flera av arbetsgivares ansvarsområden; arbetsmiljö, jämställdhetsarbete och likabehandling. Frågan behöver komma in i policydokument och levandegöras i de sammanhang där chefer fångar upp hur medarbetare mår och presterar. Exempelvis i medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och medarbetarundersökningar.
– Vi behöver våga fråga och ha handlingsplaner så att vi vet hur vi ska agera och hänvisa vidare, säger Åsa Witkowski.

Sätt ord på oron

När en medarbetare visar tecken på att något inte står rätt till är det ofta en kollega som upptäcker det först. Därför behöver det finnas en tydlighet i hur man kan agera som arbetskamrat om oro uppstår, med tillgängliga hänvisningar om hur man tar frågan vidare. Om du som kollega eller chef uppmärksammat förändring hos en individ, så är det viktigt att du visar omsorg och sätter ord på det du ser.
– Berätta att du ser en förändring, vad den består i och att du är bekymrad. Visa att du finns som stöd och att du vill väl. Unizons jourer stöttar via chatt, telefon och på plats, och finns för både dig som är utsatt och anhörig, kollega, chef eller vän. Det kostar inget att få stöd och du behöver inte berätta vem du är, råder Åsa Witkowski.

Ge stöd och släpp inte taget

Vanliga orostecken när det gäller våld i nära relation är sena ankomster, ökad frånvaro, tät kontakt med partnern under arbetstid, och svårigheter i att byta schema. När sådana tecken dyker upp är det viktigt att någon vågar fråga – och fråga igen.
– Personen kanske inte orkar svara just nu, men då kan du säga: jag kommer fråga dig igen om ett par veckor. Visa att du finns där. Och får du veta att det faktiskt förekommer våld, försök förstå hur akut läget är och säg tydligt att du kan stötta i att ta kontakt med socialtjänst eller göra en polisanmälan. Det bästa är alltid att den som är utsatt polisanmäler själv, men ditt stöd kan betyda mycket.

Läs mer: Våld i nära relation del 1: en arbetsgivarfråga

MER INFORMATION

Stödmaterial för arbetsgivare och chefer

När det gäller en medarbetares privata situation har arbetsgivare ingen rätt att agera. De har däremot möjlighet att fråga om våldsutsatthet och erbjuda stöd av omtanke om medarbetaren och dennes arbetsinsats.

Det finns ingen reglerad skyldighet för arbetsgivare att ta reda på om en medarbetare är utsatt för våld i nära relation. Arbetsgivare som får kännedom om att en medarbetare är utsatt bör dock prata med medarbetaren om hur han eller hon mår, hur det fungerar på arbetet och vilket stöd medarbetaren behöver. Samtalet kan ge anledning att agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och i förlängningen att utreda behov av arbetsanpassning och rehabilitering.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram information för arbetsgivare som vill lyfta frågor om våld i nära relation på jobbet:
Presentation: Våld i nära relationer
Att tänka på när du frågar om våld
SKRs checklista för chefer

Om Unizon
Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar via chatt, telefon och på plats. Du kan också höra av dig som kollega, chef, vän eller anhörig. Det kostar inget och du behöver inte berätta vem du är. Alla jourer finns samlade på unizonjourer.se.

Här finns också deras råd om hur du kan gå till väga vid oro.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR