Hälsobloggen | Vård och rehabilitering

Friskare medarbetare med ett systematiskt rehabiliteringsarbete

Arbetsplatser med låga sjuktal har ofta bra system och rutiner för arbete med hälsa. De är medvetna om sjukfrånvarons omfattning, förändring över tid och orsaker. De har en rehabiliteringspolicy och arbetar aktivt med det hälsofrämjande arbetet. Varje chef vet hur hen ska agera om någon av de anställda inte mår bra. Det är nyckeln till en hälsosam arbetsplats.

Vad innebär ett systematiskt rehabiliteringsarbete?

Det handlar om att ta ett enhetligt och strukturerat grepp och att ha en definierad förankrad policy och rutin för arbetet. Detta arbete involverar alla i företaget; medarbetare, chefer och organisationen. Alla chefer ska ha god förståelse för reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, veta hur policyn och processen fungerar, samt verka för att jobba proaktivt med hälsofrämjande åtgärder. Vid längre sjukfrånvaro är det dessutom viktigt att komma igång med rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt. Det ökar chanserna att insatserna lyckas och att den sjukskrivne kommer tillbaka till jobbet snabbt.

8 konkreta tips på hur du skapar ett systematiskt rehabiliteringsarbete

1. Skaffa en bild över företagets och medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsostatus

Och hur gör du det? Jo, genom att ha en digital hantering av företagets alla sjuk/vab- och friskärenden samt samla alla hälsoärenden på ett ställe. Det ger dig informationsunderlag samt hälsostatistik för att få en tydlig bild över sjukfrånvaron, hur medarbetarna mår och översikt över hela företagets hälsostatus. Kolla med din företagshälsa om de har denna typ av digitala verktyg eller hör av dig till oss så går vi igenom vilken hälsostatistik du kan få med Qurant företagshälsa.

2. Definiera och dokumentera företagets rehabiliteringspolicy och rutiner

Skapa en policy och rutiner för hur rehabiliteringsarbetet ska gå till i er organisation.

  • Vad vill ni uppnå med det strukturerade rehabiliteringsarbetet på företaget?
  • Vad påverkar medarbetarnas arbetsförmåga idag. Vilka är riskfaktorerna på er arbetsplats? Hur kan ni minska dessa?
  • Hur hanteras frånvaro och hur följs den upp idag?
  • Vilka rutiner vill ni ha för kontakt med sjukskrivna medarbetare?
  • Hur vill ni att rehabiliteringsärenden ska hanteras och hur vill ni utreda rehabiliteringsbehov?
  • Vilka ska rutinerna vara för kontakter med berörda myndigheter?
  • Vilka ekonomiska resurser ska finnas avdelade för arbetet?
  • Definiera rutiner för kontroll och uppföljning

3. Utbilda chefer och medarbetare i hälsa och förebyggande hälsoarbete

Utbilda både chefer och medarbetare i faktorer som påverkar hälsa och arbetsförmåga samt hur man tänker och jobbar med förebyggande hälsoarbete.

4. Ha koll på korttidsfrånvaron

Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare sjukfrånvaro tillfällen. Genom att uppmärksamma upprepad korttidsfrånvaro kan man fånga upp och hantera ohälsa tidigt. Ett sätt är att stämma av hälsoläget med medarbetare som varit frånvarande mer än tre gånger under en sex-månaders-period. Ställ frågan: ’Hur mår du?’ eller ’Är det något du behöver hjälp med?

5. Agera tidigt på signaler, risker och tecken på ohälsa

Ju tidigare ni agerar för att förhindra och förkorta sjukfrånvaro desto mer ökar chanserna för en snabb återgång till arbete. Se till att de finns ett system för att identifiera risker, tidiga signaler och tecken på ohälsa.

6. Ta hjälp av en rehabsamordnare

I vissa ärenden kan man ha behov av en extern rehabsamordnare som stöttar chefen och den sjukskrivne och tar samordningsansvar med till exempel Försäkringskassan eller sjukvården. Rehabsamordnaren är expert på rehabilitering, kan göra en samordnad bedömning av rehabiliteringsbehovet, ta samordningsansvar med Försäkringskassan och samordna åtgärder med sjukvården.

7. Ha en bra dialog och följ upp kontinuerligt med medarbetaren

Att ha kontinuerliga samtal där den sjukskrivne och chefen har en tidig och återkommande kontakt gör det lättare att hitta vägar framåt. Det gör också att den sjukskrivne känner sig mer delaktig och har kontroll över sin situation. Utvärdera insatser som genomförts utifrån de uppsatta målen. Planera eventuella fortsatta åtgärder som är positiva för medarbetarens arbetsförmåga.

8. Fokusera på friskhet

Inventera hälsoläget i organisationen med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell ohälsa i ett tidigt skede och arbeta med förebyggande hälsoåtgärder. Det kan handla om att erbjuda stresshantering, hälsoutbildning eller andra verktyg som stöttar medarbetaren, chefen eller organisationen. Se också över hur ni kan förbättra arbetsmiljön och få till en balanserad arbetsbelastning.
Ett förebyggande arbetssätt och goda rutiner för att komma tillbaka i arbete är nyckeln till en frisk arbetsplats.


Hur jobbar ni med hälsoarbetet och rehabiliteringen på ert företag idag? Har ni koll på sjukfrånvaron? Vill du veta hur ni kan få en översikt över företagets hälsostatus och relevant statistik? Vill du jobba mer effektivt och enhetligt med hanteringen av era sjuk- och friskärenden? Kontaka Qurant 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR