Så kan hälsostatistik förbättra arbetsmiljön


Arbetsmiljö | Hälsobloggen

Nästan en miljon svenskar mår dåligt på sin arbetsplats vilket påverkar verksamheters framgång och lönsamhet negativt. Nyckeln till minskad sjukfrånvaro och ett hållbart arbetsliv är ett nytänkande och proaktivt företagshälsoarbete. Men hur vet du vilka arbetsmiljöinsatser som behöver sättas in? Och hur vet du att du sätter in dem på rätt ställe i organisationen?

Satsa på rätt insatser

Många av de hälsofrämjande åtgärderna som företag implementerar går idag till mer generella friskvårdsinsatser. Det har exempelvis visat sig att friskvårdsbidrag oftast utnyttjas av de som redan är fysiskt aktiva och motionerar regelbundet. Att använda denna typ av massåtgärder är inte alltid mest kostnadseffektivt.

Enligt stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson är det bättre att arbeta med faktabaserad organisations-, arbetsmiljö- och hälsoutveckling. Att utgå från hälsostatistik för att ta reda på var och vilka åtgärder som behövs i en organisation, ger möjlighet att tidigt upptäcka personer eller grupper som riskerar att drabbas av ohälsa. Det ger både större effekt och blir mer lönsamt.

Portal med hälsostatistik och hälsostatus

Först är det viktigt att skaffa sig en bild och ett bra informationsunderlag över företagets sjukfrånvaro- och hälsostatus. Med digitala verktyg för hantering av sjuk/vab- och friskärenden samlas företagets alla hälsoärenden på ett ställe . Det ger en tydlig bild av hur medarbetarna mår och en översikt över hela företagets hälsostatus.

Qurant förvärvar
– Våra kunder använder statistiken och informationen i Qurants hälsoportal för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. De tittar bl.a. på sjukfrånvaron per grupp, orsak till sjukfrånvaron samt hur många gånger medarbetaren har varit sjuk de senaste 6 månaderna. Det blir tydligt hur hälsan och sjukfrånvaron faktiskt ser ut och de får information om var i organisationen samt vilka hälsofrämjande insatser de behöver sätta in, säger Maria Schützer Funk, VD, Qurant.

Tillgång till medarbetarstatistikarbetsmiljöinsatser

En digital hälsoportal ger chefer och personalansvariga direkt tillgång till unik statistik över sina medarbetare, relevant statistik på grupp-, avdelnings- och enhetsnivå. Det ger en tydlig överblick över antal sjuktillfällen, sjukfrånvarons omfattning, förändring och orsaker över tid samt hälsostatus. Därmed kan rätt insatser sättas in i ett tidigt skede.

Smarta notifieringar vid tecken på ohälsa

Med hjälp av smarta notifikationer och påminnelser kan systemet hjälpa till att varna för och upptäcka om en medarbetare riskerar långsiktig ohälsa. Exempel på notifikationer:

  • – när en medarbetare varit sjuk 3 gånger på 6 månader
  • – när en medarbetare varit sjuk 6 gånger på12 månader
  • – vid upprepad hög frånvaro
  • – rekommendation om att hålla ett hälsosamtal
  • – påminnelse om behov av förstadagsintyg
  • – påminnelse dagen innan återkomst till arbete
  • – med flera

Medvetenhet om sin egen sjukfrånvaro

Digital sjuk/vab- och friskanmälan ger även medarbetarna möjlighet att få tillgång till sin egen sjukfrånvaro- och hälsostatistik. På så sätt blir de medvetna om sin egen sjukfrånvaro.

Fångar upp återkommande korttidsfrånvaro

Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare frånvarotillfällen enligt Arbetsmiljöverket. Med en digital hälsoportal kan du uppmärksamma och fånga upp upprepad korttidsfrånvaro, vidta åtgärder och därmed minska antalet långtidssjuka.

 

Tillsammans förebygger vi ohälsa, minskar sjukfrånvaron och skapar friskare företag

Källor: Dan Hasson, Med dr, Docent, Stress- och arbetsmiljöforskare anknuten till Mayo Clinic och Karolinska Institutet
Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljöverket
Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten

 

 

Hälsobloggen

16 september, 2021
Upptäck missbruket som eskalerat under pandemin och som döljs bakom skärmen
Läs mer
14 september, 2021
Frånvaroorsaker vi sällan vågar prata om
Läs mer
1 september, 2021
Maria drivs av att utrota utmattningssyndrom
Läs mer