Full koll på de nya reglerna kring rehabiliteringsansvaret


Hälsobloggen | Vård och Rehabilitering

Den 1 juli 2018 införs nya regler kring arbetsgivarens ansvar för att effektivt medverka till rehabilitering av medarbetare.
Men vad innebär dessa förändringar för arbetsgivare och medarbetare i praktiken?

 

Målet är att de nya reglerna ska minska sjukfrånvaron och utgöra ett stöd både för arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsarbetet. Redan idag har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar att medverka till en effektiv rehabilitering när en medarbetare är sjukskriven en längre tid. Det är bra. Både för den som är sjuk och för arbetsgivaren. Men vad innebär då de nya reglerna, vad har förändrats och vad måste arbetsgivaren göra?

Förstärkt rehabiliteringsansvar för återgång i arbete och tydligare dokumentationsskyldighet

De nya reglerna innebär att arbetsgivaren får ett förstärkt rehabiliteringsansvar för medarbetarens återgång till arbetet och en tydligare dokumentationsskyldighet. Denna skyldighet bottnar i att det ska bli lättare för både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att utöva tillsyn när det kommer till att arbetsgivaren fullföljer sitt rehabiliteringsansvar.

1.   Arbetsgivaren har skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete senast dag 30, om det kan antas att medarbetarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Försäkringskassan kan begära att få ta del av planen i syfte att utöva sin uppgift som tillsynsmyndighet.

2.   Om det istället är uppenbart och arbetsgivaren tror att sjukfrånvaron inte kommer att vara minst 60 dagar, bör denne istället dokumentera att medarbetaren förväntas återgå i arbete inom kort.

3.   Om det senare visar sig att sjukfrånvaron på grund av nedsatt arbetsförmåga kommer att vara minst 60 dagar, trots att arbetsgivaren inte antagit detta inledningsvis, ska en rehabiliteringsplan upprättas omgående.

4.   En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till medarbetarens hälsotillstånd klart framgår att denne inte kan återgå i arbete. För att denna undantagsregeln ska vara tillämplig ska det vara klart utrett och finnas tydliga medicinska bevis för att medarbetaren inte kan återgå till arbete. Bevisbördan för att denna undantagsregeln är tillämplig kommer att ligga på arbetsgivaren. Om hälsotillståndet senare förbättras, ska en rehabiliteringsplan omgående upprättas.

5. Rehabiliteringsplanen ska upprättas i samverkan med medarbetaren.

Sammanfattningsvis innebär den nya regleringen att en arbetsgivare från och med 1 juli 2018 alltid är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när det är ovisst om hur länge arbetstagaren kommer att vara frånvarande, och frånvaron inte beror på någon omständighet som kan antas vara övergående inom kort tid eller då frånvaron beror på permanent nedsatt arbetsförmåga.

Rehabplanen ska fungera som stöd

Rehabiliteringsplanen ska vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen föratt göra det möjligt för medarbetaren att återgå i arbete. Den ska innehålla de åtgärder som behövs för att möjliggöra en hållbar återgång ordinarie eller anpassat arbete.

Om det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser, så kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.

Det är alltså arbetsgivarens åtgärder som ska redogöras för i planen. Det är därför viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen stödjer anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för dem som är berörda (arbetsgivare, medarbetare och facklig organisation).

Qurant företagshälsa ger dig stöd och information genom hela rehabprocessen

Våra sjuksköterskor ger dig som arbetsgivare stöd och relevant information genom hela rehabprocessen samt underlag för t.ex. rehab- och hälsosamtal. Dina medarbetare får stöd, rådgivning, bokning av och snabb tillgång till rätt behandling och resurser samt uppföljning. Läs mer om Qurant företagshälsa.

 

Förebyggande och aktivt arbete med arbetsmiljön på arbetsplatsen
är en investering.
Att jobba för att minska sjukfrånvaron och förbättra medarbetarnas hälsa
är ett vinnande koncept, både ekonomiskt och hälsomässigt.

 

Källor:
Regeringens promemoria ”Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete”
De nya reglerna finns införda i Socialförsäkringsbalken från den 1 juli 2018
Artikel i motivation.se av Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt
Försäkringskassan

 

 

 

 

Hälsobloggen

Återhämtning
24 juni, 2019
Satsa på återhämtning under semestern
Läs mer
Hållbar Hälsa på arbtsplatsen
20 maj, 2019
Fyra nycklar till hållbar hälsa på arbetsplatsen
Läs mer
Qurant förvärvar
8 maj, 2019
Press Release: Qurant förvärvar Curandos leverans av företagshälsa
Läs mer