Arbetsmiljö

Minskat buller ger bättre välmående och ökar produktiviteten

Sorlet från kollegorna. Maskinernas dunkande. Surret från ventilationen. Ljuden vi utsätts för under arbetsdagen spelar stor roll för hur vi upplever vår arbetsmiljö. Arbetsgivare är skyldiga att minimera risken för buller – och har mycket att tjäna på det.

Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt eftersom en balanserad ljudnivå ger välmående medarbetare som orkar prestera bättre. Det skriver Arbetsmiljöverket i broschyren ”Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig”.

Vad är buller?

Oönskat ljud som är störande och som kan leda till hörselskador kallas för buller. Buller upplevs olika från person till person och faktorer som stress och trötthet påverkar känsligheten. Ljud som inte stör en person med normal hörsel kan vara väldigt störande för en hörselskadad. Tidigare trodde man att foster var skyddade från buller i livmodern men studier från Karolinska Institutet visar att risken att barn drabbas av hörselskador ökar med 80 procent om mammans arbetsmiljö har bullernivåer över 85 decibel. Arbetsmiljöverket rekommenderar gravida att inte arbeta i miljöer med ljudnivåer över 80 decibel.

Vilka är riskerna med buller?

Förutom att störa och ge upphov till hörselskador kan buller ge reaktioner som högre blodtryck, ökad hjärtfrekvens och utsöndring av stresshormoner. Buller kan också göra det svårt att samtala och öka risken för olyckor när den som utsätts för bullret missar viktiga ljud i omgivningen. Dessutom kan buller ge röstproblem om utsatta personer ofta behöver höja rösten för att göra sig hörda.

Vad kräver lagen av arbetsgivare när det gäller buller?

Arbetsgivare är skyldiga att minska risken att utsättas för buller. Antingen genom att bullret tas bort där det uppstår eller att det sänks så långt som möjligt. Här har arbetsgivare krav på sig att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen för att begränsa bullret.

Reglerna om hörselskadligt och störande buller finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16.

Arbetsgivare ska se över förhållandena på arbetsplatsen och bedöma riskerna med att medarbetarna utsätts för buller på jobbet. De ska också se till att insats- och gränsvärden inte överskrids. De olika värdena finns specificerade hos Arbetsmiljöverket. Det kan vara nödvändigt att mäta bullernivåerna, i de fallen krävs tillräckliga kunskaper och att mätningarna sker med lämpliga mellanrum och av en sakkunnig person.

Vilken rätt har medarbetare när det gäller buller?

Medarbetare ska få möjlighet att medverka i de frågor som omfattas av arbetsmiljöföreskrifterna och särskilt i riskbedömning, åtgärder och val av hörselskydd. Medarbetare som är extra känsliga för ljud har rätt att få anpassade åtgärder.

Mät bullernivån på rätt sätt

Arbetsmiljöverket har utvecklat en app som gör det möjligt mäta bullernivån med hjälp av en mobiltelefon. Mätningen är ungefärlig och kan ge en fingervisning om bullernivån men för ett mer exakt resultat krävs en professionell mätutrustning.

Om arbetsgivaren inte själv har rätt kompetens för att kartlägga bullret, göra mätningar, riskbedömningar, åtgärdsförslag, handlingsplaner och arbetsanpassningar samt informera de anställda ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

 

Fakta

Fyra steg för att minska bullret

Arbetsmiljöverket listar i sin skrift ”Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig” fyra sätt att minska buller.

1. Kartlägg riskerna

Finns det arbetstagare som utsätts för buller som är lika med eller överskrider insatsvärdena? Det är det buller de enskilda arbetstagarna utsätts för som ska mätas och inte bara den allmänna bullernivån på arbetsplatsen. Det är viktigt att mätningar görs under normala arbetsförhållanden.

2. Bedöm riskerna

Bedöm om riskerna som har identifierats kan orsaka olyckor eller ohälsa för de anställda. Hur stor är sannolikheten? Hur allvarliga kan konsekvenserna bli? Vilka och hur många arbetstagare berörs? Bedömningen ska göras regelbundet och dokumenteras skriftligt.

3. Åtgärda riskerna

Riskerna som har identifierats i bedömningen ska åtgärdas i samarbete med medarbetare och skyddsombud. Ofta behövs en kombination av åtgärder. De mest effektiva åtgärderna är oftast de som påverkar ljudet direkt vid källan. Rangordna bullerkällorna och åtgärda de värsta först.

4. Följ upp åtgärderna

För att se om åtgärderna varit tillräckliga krävs uppföljning och då i samverkan med arbetstagare och skyddsombud. Uppföljning an till exempel ske genom kontrollmätning. Därefter kan det behövas tas fram en ny handlingsplan.

Qurant kan hjälpa er minska bullret

Är du osäker på ljudnivån på din arbetsplats? Genom Qurant kan du få hjälp att mäta bullernivån på rätt sätt och vidta åtgärder ifall det behövs. Hos oss kan du också enkelt boka hörseltest.

Källor: Arbetsmiljöverket, Allt om arbetsmiljö, Arbetsplatsen i fokus.

 

SKRIVEN AV: JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR