Så hanterar du ökad oro på arbetsplatsen


Arbetsmiljö | Hållbar Hälsa

Först pandemin och sen krig i Ukraina. Två händelser nära inpå varandra som skapar en stor osäkerhet och oro runt om på arbetsplatserna i landet. Konsekvenserna har blivit ett ökat behov av krisstöd, kommunikation och stöttning på arbetsplatserna.

Oro på Arbetsplatser

Det dröjde inte länge efter pandemins avtrappning innan invasionen i Ukraina ägde rum. För många var pandemin en utmanande tid som nu trappas upp av mer oro och osäkerhet gällande kriget. Många blir berörda av det som händer i Ukraina, det kan vara att man har en anhörig eller släkting som tvingats fly eller känner någon som är drabbad. Likaså kan kriser påverka yrkesgrupper som arbetar med flyktingar och skadade som behöver vård. Detta kan få konsekvenser som ökad sjukfrånvaro och stress hos de yrkesgrupper som redan varit pressade länge under coronapandemin.

Försämrad prestation

Det är viktig med förståelse över hur detta kan påverka medarbetarnas prestation på arbetsplatsen och anpassa arbetssituationen utefter omständigheterna. Medarbetarna kan under en tid ha svårare att koncentrera sig, utföra arbetet i tid eller hålla koll på flera projekt parallellt. Samtidigt har arbetsplatsen en positiv effekt då de finns ett värde i att ha rutiner, en fungerande vardag där man känner sig kompetent och kan få släppa det oroliga och prata med sina kollegor om annat en stund.

Arbetsplatsens viktiga roll

Vi påverkas alla olika och har olika grundförutsättningar för att hantera osäkerhet som uppstår, något som det är viktigt att vara uppmärksam på som chef och kollega. Chefer på arbetsplatser har en nyckelroll gällande krishanteringen där det är viktigt att fånga upp signaler från medarbetarna och hantera oron. Avlastande gruppsamtal har visat sig ha positiv effekt för att minska oro och stress där arbetsplatsen fungerar som en mötesplats för social interaktion och bearbetning tillsammans.

Krishantering

Det är viktigt att förmedla trygghet och stabilitet i en pågående osäker tid. Var öppen och lyhörd för olika behov. Visa stöd, empati och förståelse för medarbetarna. Var tydlig och konkret med vilka stödinsatser och information som finns att tillgå och ta gärna stöd ifrån företagshälsan. Läs mer om hur du kan hantera oro och rädsla på arbetsplatsen på arbetsmiljöverket sida här.

Hälsobloggen

chef
2 maj, 2022
Så blir du en bättre chef: reflektera över ditt ledarskap!
Läs mer
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
25 april, 2022
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
Läs mer