Samarbetet som tar ett helt nytt grepp på hälsoarbetet på din arbetsplats


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Tillsammans med Arenakoncernen som hälsopartner har vi stärkt våra förutsättningar för att rusta era medarbetare att hantera vardagen med ökad motivation och kapacitet samt skapa ett hållbart arbetsliv.

Människors välmående och förmåga att utföra ett bra arbete är ofta nyckeln till ett gott resultat för företaget. Men allt fler medarbetare anger idag i hälsoundersökningar att stress och arbetsbelastning är de två områden som är svårast att hantera. Detta gäller chefer från högsta ledningsnivå till anställda utan personalansvar. 50 – 60 procent av all långtidssjukfrånvaro beräknas ha anknytning till psykisk ohälsa och stress. Ändå är det just det området som utvecklas långsammast inom den traditionella företagshälsovården.

”Via samarbetet med Arenakoncernen kan vi erbjuda våra kunder en rad nya hälsotjänster på arbetsplatsen. Det rustar företag och medarbetare att klara av utmaningarna och den snabba förändringstakt vi har i arbetslivet idag, säger Maria Schützer Funk, VD och en av grundarna av Qurant”.

För att lyckas med att rusta medarbetare och företag i dagens moderna, snabba samhälle arbetar Arenakoncernen alltid långsiktigt. Tillsammans med individen och gruppen, analyserar, följer upp, stöttar och korrigerar de tills de hälsofrämjande beteendena är en del av individens livsstil och en del av individens ansvar. Inom Arenakoncernen ingår, Arena Personal, World Class, Impact, Friskvårdsföretaget Niana och Arbetslivsresurs. Arbetslivsresurs har bred och kvalificerad kompetens med specialister inom rehabilitering och omställning.

Arenakoncernens tjänster inom hälsoarbetet på arbetsplatsen:

Livs- och Karriärplanering – för att finna en hållbar arbetssituation för medarbetaren
Omställning – coaching av ledningsgrupp, chefer eller medarbetare inför förändringar
Coachning – både på chefs- och individuell nivå
Arbetsmiljöarbete – vägledning, kartläggningar, utredningar och utbildningar
Rehabilitering – Rehabutredningar, planering och koordineringar
Hälsa – Hälsocoaching i syfte att ge medarbetaren förutsättningar att skapa en varaktig livsstilsförändring
Hälsa – Hälsoanalys av och handlingsplan för medarbetare med risk för stressrelaterad ohälsa.

Hälsoarbetet på arbetsplatsen

En annan viktig faktor för att du ska lyckas med hälsoarbetet på arbetsplatsen är att ha ett riktigt faktaunderlag för var och vilka tjänster som behöver sättas in. I Qurants hälsoportal får du relevant statistik över företagets sjukfrånvaro och hälsa på företags-, enhets-, grupp- och individnivå. Det ger dig ett bra informationsunderlag för att veta var inom organisationen och vilka tjänster och åtgärder som du behöver sätta in.

Välmående medarbetare skapar friska arbetsplatser.

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan om du vill diskutera hur vi tillsammans kan rusta dina medarbetare att klara av dagens och morgondagens utmaningar. Så kontaktar vi dig. 

 

 

Hälsobloggen

4 oktober, 2021
Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner
Läs mer