Hälsa och friskvård

Fyra nycklar till hållbar hälsa på arbetsplatsen

Alla organisationer vill ha medarbetare som tar sig an arbetsuppgifter med glädje och energi. Friska medarbetare som är medvetna och en ledning som prioriterar det sunda istället för att endast stödja när ohälsan är framme. Men, vad gör de arbetsgivare som har låg sjukfrånvaro och hållbar hälsa på arbetsplatsen?

För att skapa förutsättningar för friska arbetsplatser måste man ta en helhetssyn på den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Svensk forskning* har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få medarbetarna att må bra och skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen. Läs kortfattat nedan om de 4 nyckelområdena och få konkreta tips på hur du skapar en frisk arbetsplats och friska medarbetare.

Nyckel 1: Ledarskap och kompetensutveckling

Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, ökar effektiviteten och motivationen i organisationen samt skapar hållbar hälsa på arbetsplatsen.

Skapa en orädd organisation och trygg arbetsplats
Traditionell företagskultur — där det handlar om att passa in och komma överens — är dömd att misslyckas i den nya kunskapsekonomin. Framgång kräver istället ett flöde av idéer, nytt och kritiskt tänkande. Arbetsplatser som har en sjukfrånvaro som ligger under genomsnittet kännetecknas i högre utsträckning än andra av ett ledarskap som delegerar ansvar och visar förtroende för sina medarbetare, snarare än chefer som detaljstyr och kontrollerar. Lyhördhet och empati är viktiga egenskaper för ledarskapet på de här arbetsplatserna.

Stöd och utveckla ledarna
I den nya kunskapsekonomin måste cheferna kunna skapa team där medarbetarna mår bra, trivs och därmed presterar bättre. Friska företag arbetar strukturerat och målmedvetet med ledarskapsutveckling och stöd till ledarna, liksom med kompetensutveckling i ett bredare perspektiv. Coachning och hjälp med att prioritera och våga delegera arbetsuppgifter utan att detaljstyra är några delar.

Kompetensutveckla medarbetarna
Lika viktigt är det förstås kompetensutveckling av medarbetarna. Den kan bestå av olika saker, till exempel utbildningar, prova på nya arbetsuppgifter eller ”gå bredvid” någon kollega som har en annan roll. Kompetensutvecklingen måste inte vara strikt kopplad till arbetsplatsens behov – man ser också ett värde i personlig utveckling för individen: nöjda anställda är ett värde i sig själv.

Gör hälso- och arbetsmiljöarbetet till en ledningsfråga
På arbetsplatser med låga sjukskrivningstal är inte hälso- och arbetsmiljöarbetet något som bara nämns i årsredovisningen, utan något man arbetar aktivt och systematiskt med. Arbetsmiljöarbetet har hög prioritet hos ledningen och finns med som en del av verksamhetsstyrningen. På de här arbetsplatserna arbetar man tillsammans med sin partner inom företagshälsa i det förebyggande arbetet och skapar förutsättningar för god hälsa på arbetsplatsen.

Nyckel 2: Delaktighet 

Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

På arbetsplatser med låga sjuktal jobbar man aktivt med:

De anställdas delaktighet i förbättringsarbetet
Det finns uttalade strategier och inbyggda rutiner för att göra de anställda delaktiga i förbättringsarbetet.

Dialog och öppenhet
Verksamheten präglas av dialog mellan ledning och anställda. Ledningen lyssnar på medarbetarna och uppmuntrar dem att komma med idéer och åsikter men också med synpunkter på saker som uppfattas som problem. Här är det viktigt att inte bemöta medarbetarna med irritation och att återkomma med vad som ska göras åt saken.

Gemensamma värderingar
Förankrade värderingar och visioner bidrar också till delaktighet. Ambitionen är en gemensam plattform där de anställda omfattas av värderingarna och handlar utifrån dem.

Tydliga roller
Det är viktigare att ha ett tydligt handlingsutrymme än att ha stort handlingsutrymme. Det handlar om att tydliggöra roller och ansvar, att ha tydliga mål som inte krockar med varandra, tillräckliga resurser och tillräckligt stöd.

Nyckel 3: Kommunikation och kännedom

På friska arbetsplatser har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Medarbetarna har lätt att göra sig hörda, få återkoppling och information om vad som händer. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i organisationen och därmed också bättre förutsättningar i sin ledarroll.

Högt i tak och öppen kommunikation
Att ha ett tillåtande klimat för att kritisera och peka på missförhållanden är en viktig faktor för att skapa ett kreativt arbetsklimat och bidrar till medarbetarnas välmående. Att ha delade meningar om saker och ting ses inte som ett problem utan något som kan föra utvecklingen framåt.

Prata om problemen
Att våga diskutera, åtgärda samt att följa upp vardagliga problem är också viktiga framgångsfaktorer för hållbar hälsa. De risker som kan finnas i arbetsmiljön kommuniceras tydligt och kännedomen om hur man kan hantera riskerna är hög. På arbetsplatser med höga sjukskrivningstal blir vardagliga problem som rapporteras till chefer oftare lämnade utan åtgärder.

Ha en plan för och samsyn kring kommunikationen
På arbetsplatser med låga sjukskrivningstal fungerar kommunikationen såväl uppåt och nedåt som i sidled. Man arbetar medvetet med flera olika kommunikationsvägar där telefonsamtal och personliga möten spelar en viktig roll. För att kommunikationen ska fungera krävs både tid och engagemang från alla på arbetsplatsen.

Nyckel 4: Synen på hälsa och sjukfrånvaro

För att skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp medarbetarna i ett tidigt skede innan de riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär.

Tydliga system för arbetet med hållbar hälsa
Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har tydliga system för hälsa och sjukfrånvaro. De är medvetna om sjukfrånvarons omfattning, förändring över tid och orsaker. I det arbetet ingår det att ha en rehabiliteringspolicy och att arbeta aktivt med det förebyggande arbetet. Varje chef vet hur han eller hon ska agera om någon av de anställda inte mår bra.

Upptäckt av ohälsa i tidigt skede
Företag som jobbar proaktivt med att upptäcka ohälsa i tidigt skede och med förebyggande åtgärder kan minska sjukfrånvaron med upp till 40%. Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare frånvarotillfällen. Med ett digitalt system kan du uppmärksamma hur medarbetarna mår och fånga upp upprepad korttidsfrånvaro och därmed minska sjukfrånvaron. Läs mer om hur du kan jobba proaktivt tillsammans med Qurant företagshälsa.

Upprätta rehabiliteringsplan
Chefen går tillsammans med medarbetaren igenom vad hen behöver för att kunna komma tillbaka till arbetet. Samarbeta med företagshälsovården för att upprätta en bra rehabiliteringsplan och för att få medarbetaren åter i arbete.

Aktiv sjukskrivning
Aktiv sjukskrivning innebär att den som är sjukskriven erbjuds kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningen. Kanske går det till och med att arbeta deltid eller att i alla fall delta i möten och informationsträffar på jobbet? Varje form av delaktighet är värdefull.

Anpassade arbetsuppgifter
På arbetsplatser med låga sjukskrivningstal finns en beredskap för anpassning av arbetsuppgifter och av arbetstider. Om det fungerar att byta eller förändra arbetsuppgifter under en period blir det lättare för de anställda att närvara på jobbet även om arbetsförmågan är nedsatt. För att cheferna ska vara trygga i arbetet med att hantera tecken på ohälsa behövs stödjande resurser från personalavdelning och företagshälsovård.

Vill du veta mer

Kontakta oss gärna eller fyll i vårt BLI KUND formulär så skickar vi ett avtalsförslag.


Källor:
Forskningsprojektet Hälsa och framtid 
Rapport
Försäkringskassan
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR