Dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa


Hälsobloggen | Psykisk ohälsa och Stress

Här kommer metoden som stödjer dig som chef i dialogen med dina medarbetare och som främjar återgång i arbete.

Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen har stor betydelse för att förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning. I det arbetet har närmsta chefen en nyckelroll.  Forskarna vid Umeå universitet har tagit fram en metod som stödjer en strukturerad dialog mellan chefer och medarbetare. Metoden främjar hållbar återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

En användbar metod för chefer

De senaste åren har den arbetsrelaterade stressen och den psykiska ohälsan ökat i Sverige. Det kan leda till sjukdom på olika sätt, såsom psykisk ohälsa, depression, utmattningssymtom, smärta och värk i rygg, nacke och axlar samt hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Om det finns regelbundna samtal mellan chefer och medarbetare under sjukskrivningen, kommer det att främja en återgång till arbetet vid en psykisk ohälsa, enligt Therese Eskilsson som är forskare vid universitet i Umeå. Därför är det viktigt att cheferna utbildar sig för att få verktyg och hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa.

Chefer behöver involveras tidigt

I samband med sjukfrånvaro eller att en medarbetare mår dåligt p.g.a. psykisk ohälsa, är det viktigt att chefer involverar sig i ett tidigt skede. Därför har det stor betydelse att det finns utarbetade rutiner för att ta kontakt tidigt, att starta en dialog med medarbetaren och hur sjukfrånvaron ska hanteras. Att en chef bekräftar och ser hur en kollega mår spelar en stor roll.

När det sedan sker en återgång till arbetet, gäller det att arbetsuppgifterna är anpassade och varierar efter förmågan hos medarbetaren. Detta för att en återhämtning ska ske så fort som möjligt men samtidigt vara hållbar. Att det dessutom finns ett samarbete med företagshälsovården är riktigt bra, anser Therese Eskilsson. För en chef är det viktigt att både arbeta i förebyggande syfte och med hållbar rehabilitering.

AD-A En perfekt metod och verktyg för återgång i arbete

Therese Eskilsson och hennes kollegor har tagit fram Metoden AD-A, som är en vidareutveckling av ADA+ (Arbetsplats Dialog för Arbetsåtergång). Just AD-A är avsedd för chefer och arbetsledare.

Återgång i arbete

AD-A en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med AD-A är att vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, stödja chefen i dialogen med medarbetaren och att konkret anpassa arbetet. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning men också att komma åter i arbete om man är sjukskriven.

I modellen ingår både en frågeguide och en visuell pedagogisk modell som stöd för chefen att skapa en konstruktiv dialog med medarbetaren. I frågeguiden finns frågor relaterade till arbetet som får skattas dels av medarbetaren och dels av chefen. I frågeguiden finns även frågor relaterade till omgivningen.

 

Hållbar återgång och rimlig arbetsbelastning är av största vikt

När det gäller anpassning utifrån kognitiv ergonomi är en rimlig arbetsbelastning viktig. Det ska finns balans mellan krav och resurser samt särskilda rutiner vid starkt psykiskt påfrestande arbete. Det är viktigt att klargöra arbetsinnehåll och förväntningar samt vart medarbetaren ska vända sig för att få stöd för prioriteringar.
– Vår guide för kognitiv ergonomi är unik och väldigt konkret för att göra arbetsplatsen bra för medarbetaren vid återgång i arbete. Utmattning kan ge tillfällig eller långvarig kognitiv nedsättning och därför är det viktigt att ge stöd. Kartlägg och planera arbetet, uppmuntra balans mellan aktivitet och återhämtning, minimera kraven på delad uppmärksamhet. Avlasta genom hjälpmedel och struktur. Skapa en god digital arbetsmiljö och diskutera hur digitala verktyg ska användas, exempelvis i vilken utsträckning ska man vara tillgänglig på mobilen. Det viktiga är att skapa en hållbar arbetssituation, säger Therese Eskilsson.

Statistik – ett bra faktabaserat komplement för att upptäcka ohälsa i tidigt skede

Att skaffa sig en bild och ett bra informationsunderlag över företagets sjukfrånvaro- och hälsostatus är ett viktigt komplement i arbetet med ohälsa på arbetsplatsen.
Qurant proaktiva företagshälsa ger dig verktyg för att upptäcka ohälsa och agera med de rätta hälsofrämjande insatserna. Med vår digitala sjuk- och friskanmälan samlas alla företagets hälsoärenden på ett ställe och personalansvariga får direkt tillgång till hälsostatistik. I statistiken kan du se både korttidssjuk- och långtidssjukfrånvaro. Du kan också se när medarbetaren förväntas vara tillbaka samt orsak till frånvaron. Arbetsgivare och chefer kan enkelt skapa sig en tydlig bild av hur varje enskild medarbetare mår och få översikt över hela företagets hälsostatus.

Är du nyfiken på hur våra digitala verktyg fungerar berättar och visar vi gärna hur de ser ut.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Hälsobloggen

16 februari, 2021
Fem minuter pausstretch för rygg, axlar och nacke
Läs mer
12 februari, 2021
Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin
Läs mer
20 januari, 2021
Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Läs mer